Žáci i rodiče mohou využít služeb výchovného poradce a školního metodika prevence.

 

Výchovný poradce: Mgr. Renata Hovorková

Konzultační hodiny: individuálně dle dohody (tel. č.+420 773784006)

 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje s vedením školy, školním metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Rychnov nad Kněžnou a PČR
 • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky

 

Školní metodik prevence:  Bc. Vendula Hudousková

Konzultace: individuálně dle dohody 

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče a pedagogy
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a ostatními pedagogy
 • v rámci své práce se snaží dle potřeby předávat nové poznatky a odborné informace
 • reaguje na osobní a rodinné problémy žáků a spolu s výchovným poradcem se snaží o včasnou pomoc
 • věnuje se prevenci v oblasti
  • závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku
  • gamblingu
  • záškoláctví
  • školního násilí
  • šikany a kyberšikany  
  • všech forem vandalismu
  • školních krádeží
  • páchání trestných činů a přestupků
  • poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)
  • projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu
  • působení sekt
  • prvních projevů syndromu týraného dítěte
  • zvládání nových a obtížných situací
  • sexuálně rizikového chování
  • nevhodných forem trávení volného času
Copyright © 2017 - 2021 zsjrk.cz
created by HSD | Recode Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz