Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 je úplnou základní školou s kapacitou 720 žáků. Sídlí ve 2 budovách. Do naší školy přicházejí žáci z Rychnova n. Kn. i z okolních obcí. Ve škole se také vzdělávají děti cizích státních příslušníků. Díky bezbariérovému přístupu je škola přístupná  handicapovaným žákům.

Co škola žákům nabízí:

 • nabídka hodiny tělesné výchovy navíc od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 2. ročníku
 • bloková výuka anglického jazyka, matematiky a českého jazyka ve studijních skupinách od 6. ročníku
 • široká nabídka kroužků

 Zázemí, které mohou žáci a učitelé ve škole využívat:

 • specializované učebny – chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, jazykové učebny, venkovní environmentální učebnu
 • 2 stálé učebny informatiky 
 • 2 „mobilní učebny informatiky“ vybavené celkem 27 počítači MacBook
 • 20 tabletů 
 • školní halu, 2 menší tělocvičny, venkovní hřiště s umělým povrchem u hlavní budovy a venkovní hřiště s asfaltovým povrchem u  budovy v Komenského ul.
 • dílny, cvičnou kuchyni, zahradu s přípravnou – při hodinách pracovních činností
 • školní družinu s kapacitou 150 žáků 
 • školní jídelnu v areálu hlavní budovy
 • připojení k internetu ve všech třídách  
 • interaktivní tabule ve většině tříd
 • pro ozvučení vlastních akcí dvě zvukové aparatury 
 • za hezkého počasí možnost využití terasy a zahrady s venkovní učebnou
 • žákovskou knihovnu a "knihobudky" pro podporu čtenářské gramotnosti 
 • společenské hry
 • keramickou dílnu

Učitelé mají možnost v hodinách používat řadu moderních učebnic, učebních pomůcek, doplňkových materiálů, které jsou postupně obměňovány a doplňovány.

Naši žáci se během školního roku zúčastňují řady olympiád a dalších vědomostních soutěží.  Své nadání a dovednosti mohou ukázat při reprezentaci školy ve sportovních, výtvarných a pěveckých soutěžích. Každý rok mají možnost navštívit vybraná kulturní představení. Pro žáky připravujeme adaptační, turistické, cyklistické, lyžařské a vodácké kurzy. Škola pravidelně pořádá sběrové akce. Žáci se podílejí na vydávání školního časopisu ZIP.

Akce pro žáky, budoucí žáky, rodiče a širokou veřejnost:

 • projektový Den Země, Den her, Den bez rozvrhu, Kariérový den, Zahradní slavnost, Večerní pohádkové čtení aj.
 • projektové dny v rámci projektu "Hrdá škola" - Barevný týden, Den učitelů, Suit-up den, Halloweenský den, Den hudby aj.
 • projekt pro předškoláky - Veselá školička
 • vánoční jarmark
 • slavnostní přivítání prvňáčků
 • slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
 • akce pořádané školní družinou

Škola spolupracuje:

 • s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rychnově n. Kn., se Speciálním pedagogickým centrem v Hradci Králové, s Úřadem práce
 • s místním DDM, ZUŠ, sdružením Orion, městskou knihovnou, organizací od5k10
Copyright © 2017 - 2021 zsjrk.cz
created by HSD | Recode Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz